مدرسه مشترک 3 (شهر هو چی مین)

فعال از سال 2019 / معلم: 5 / دانش آموزان: 45 / سطح A1 – B2