هدف

اهداف مشترک ما

  • برنامه ریزی پرسنل با در نظر گرفتن کمبود پرسنل پرستاران در مناطق مختلف
  • مراقبت بهینه از ارائه دهندگان خدمات درمانی با ارائه پرستاران و کارآموزان مناسب و با انگیزه از منطقه آسیا
  • مشارکت استراتژیک بلند مدت برای اطمینان از تعداد مورد نظر کارکنان در کلینیک ها، خانه های سالمندان و خدمات مراقبت سرپایی
  • در نتیجه تأمین دائمی پرستاران و کارآموزان به عنوان پیش نیاز مراقبت پایدار از بیمار