Trường Đối tác 3 (Thành phố Hồ Chí Minh)

Hoạt động từ năm 2019 / Giáo viên: 5 / Học sinh: 45 / Cấp độ A1 – B2